Rodzaje posiedzeń sądowych

Rodzaje posiedzeń sądowych w polskim prawie. Jakie są różnice między posiedzeniem jawnym i niejawnym oraz kiedy sąd może zarządzić posiedzenie przy drzwiach zamkniętych?

Prawo cywilne
Drewniany młotek sędziowski na białym tle

Rodzaje posiedzeń sądowych w polskim prawie

W polskim prawie istnieją dwa rodzaje posiedzeń sądowych, a mianowicie posiedzenie jawne (rozprawa i inne posiedzenia) oraz posiedzenie niejawne. Posiedzenie jawne odbywa się przy udziale stron postępowania, uczestników bądź ich przedstawicieli, pełnomocników, a także publiczności, która nie jest stroną postępowania. Z kolei posiedzenie niejawne odbywają się bez udziału stron postępowania, uczestników bądź ich przedstawicieli, pełnomocników, a także publiczności.

Posiedzenie jawne w polskim prawie

Posiedzenie jawne odbywa się po wyznaczeniu jego terminu przez sędziego przewodniczącego. O planowanym terminie posiedzenia zawiadamia się osoby zainteresowane poprzez ich wezwanie bądź ogłoszenie podczas rozprawy sądowej.

W przypadku nieobecności, którejś ze stron na posiedzeniu jawnym sąd winien przesłać zawiadomienie o kolejnym terminie rozprawy. Sąd winien zrobić to w terminie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozprawy, w przypadkach pilnych termin ten może być skrócony do 3 dni.

Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądu, natomiast zdarzają się sytuacje, gdy postępowania odbywają się poza jego budynkiem.

obrazek w tle

W czym możemy Ci pomóc?

Kontakt

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych w polskim prawie

W polskim prawie istnieje również posiedzenie przy drzwiach zamkniętych, które odbywa się w obecności strony, interwenientów ubocznych, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, prokuratora oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony.

Zgodnie z art. 153 kpc, w przypadku stwierdzenia, iż publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności, albo gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą państwową lub służbową, Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych.

Podobnie sąd może zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych również na wniosek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane mają być szczegóły życia rodzinnego. W wyniku powyższego sąd wydaje w tym zakresie postanowienie, które ogłasza publicznie.

Posiedzenie niejawnie – kiedy odbywa się i kto w nim uczestniczy?

W przypadku posiedzeń niejawnych odbywają się one bez udziału stron postepowania, uczestników bądź ich przedstawicieli, pełnomocników, a także publiczności. W tych posiedzeniach biorą udział jedynie osoby wezwane oraz sąd i protokolant sądowy.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym w przypadku, gdy uzna, iż w świetle zgromadzonych w przedmiotowej sprawie twierdzeń i dowodów przeprowadzenie posiedzenia w obecności stron postępowania nie jest konieczne.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy pozwany uznał powództwo bądź po złożeniu wszelkich pism procesowych oraz dowodowych, złożeniu zarzutów, sprzeciwu od nakazu zapłaty bądź sprzeciwu od wyroku zaocznego. W wyniku powyższego, sąd wydaje postanowienie dowodowe na posiedzeniu niejawnym.

Natomiast należy zwrócić uwagę, iż w przypadku, gdy strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy nie można przeprowadzić posiedzenia niejawnego, chyba że pozwany uznał powództwo.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zacznij działać.

Jestem zainteresowany

Sprawdź podobne artykuły.

Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?
Jesteś zainteresowany stałą współpracą z naszą Kancelarią?

Wypełnij formularz kontaktowy, napisz lub zadzwoń.

Dane kontaktowe

Temat i termin