Polityka
prywatności.

Sprawdź jak przetwarzamy dane osobowe
i gdzie je możemy wykorzystać.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Piotr Nowakowski & Dominika Sujka-Kujawiak

Administratorem danych jest Piotr Nowakowski & Dominika Sujka-Kujawiak z siedzibą w Łasku przy ul. Żeromskiego 8/4

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], pod numerem telefonu +48 600 500 697 lub +48 733 203 210, bądź pisemnie pod adresem: ul. Żeromskiego 8/4, 98-100 Łask albo ul. Ogrodowa 4/5 91-062 Łódź

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected], pod numerem telefonu +48 600 500 697 lub +48 733 203 210, bądź pisemnie pod adresem: ul. Żeromskiego 8/4, 98-100 Łask albo ul. Ogrodowa 4/5 91-062 Łódź

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących ustnej umowy zlecenia.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania ustnej umowy zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody — przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres [email protected], bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  1. Zawarcia i wykonania ustnej umowy zlecenia prezentacji Pani/Panu przez Kancelaria Nowakowski & Dominika Sujka-Kujawiak oferty podmiotów, na rzecz których prowadzi usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego oraz w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów — podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
  2. Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania — podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
  3. Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych
    i profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy — podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
  4. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych
    z zawartą z Panią/Panem ustną umową zlecenia — podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym —
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną ustnie umową zlecenia prezentacji oferty podmiotów, na rzecz których Piotr Nowakowski & Dominika Sujka-Kujawiak prowadzą usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego oraz w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy — bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.